Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Wojcieszków

Logo - Urząd Gminy Wojcieszków

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy Wojcieszków (ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków, tel: +48 25 755 41 01, fax: +48 25 623 97 97, email: urzad_gminy@wojcieszkow.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Wojcieszków.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-12-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grażyna Bernat, e-mail: grazyna.bernat@wojcieszkow.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu +48 25 755 42 27. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej: 

 • na stronie internetowej znajdują się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. transmisje Sesji Rady Gminy Wojcieszków). Multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób niedosłyszących.; 
 • na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik. Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów; 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodnie z art. 11 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych w dniu 31 marca 2023 r. dokonano przeglądu deklaracji dostępności.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów. Zgłaszając takie żądanie podaj:  

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.  

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. 

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do kierownictwa naszego urzędu i poinformować Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich. 

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Główne wejście do budynku Urzędu znajduje się od ul. Kościelna 46. Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda).

Wejście główne prowadzi przez duże drzwi. Po prawej stronie drzwi znajduje się domofon, który pozwala na kontakt z sekretariatem.

Urząd zapewnia informację na temat rozkładu poszczególnych pomieszczeń w sposób wizualny. Tablica informacyjna umieszczona jest od wejścia głównego na wprost  na ścianie.  

Informację głosową można otrzymać w Punkcie Obsługi Klienta znajdującego sią na parterze budynku. Do Kancelarii Ogólnej należy się kierować po schodach lub windą  na pierwsze piętro budynku.

Na lewo od wejścia głównego w korytarzu za schodami znajduje się winda. Winda wyposażona jest w przyciski opisane alfabetem Braille’a.

Sekretariat urzędu znajduje się na lewo po wyjściu z windy.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze budynku. Usytuowane są w lewej części budynku naprzeciwko windy.

Oznaczone miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnościami znajduje się na placu parkingowym przed budynkiem urzędu.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Wojcieszków, prosimy o:

 • poprzez inną osobę,
 • telefonicznie pod nr +48 25 755 41 01
 • przesłanie widomości faxem pod nr +48 25 623 97 97
 • przesłanie e-maila na adres: urzad_gminy@wojcieszkow.pl

Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Wcześniejsze wskazanie sprawy ułatwi i przyspieszy jej załatwienie.

Urząd zapewnia możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

10. Aplikacje mobilne

Urząd Gminy Wojcieszków nie udostępnia aplikacji mobilnej.

11. Informacje dodatkowe